CMS modules by everest poker.

             POLITICA DE CONFIDENTIALITATE                

 

Recommend Print

Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această Notă de informare descrie modul în care colectăm, folosim și dezvăluim informațiile pe care ni le furnizați.

Vă rugăm să vă asigurați că ați citit informarea, înainte de folosirea site-ului, sau, înainte de a ne transmite informații.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Asociația Caritas București are obligația de a utiliza datele personale ale beneficiarilor programelor sale, ale colaboratorilor și partenerilor săi, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Asociația Caritas București este operator înregistrat sub nr.33412 în Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Date personale furnizate:

Acestea sunt informațiile pe care dumneavoastră le furnizați în cunoștință de cauză, de obicei, pentru un scop explicit. Această informație va fi pastrată în siguranță și va fi folosită doar pentru scopul pentru care v-ați exprimat acordul. Ocazional, putem să vă cerem permisiunea de a folosi informațiile pentru alte scopuri, însă puteți oricând refuza această solicitare.

Datele dumneavoastră personale colectate și înregistrate de către Asociația Caritas București sunt destinate utilizării în desfășurarea activității sale caritabile de către toate programele și, din acest motiv, pot fi comunicate următorilor destinatari: persoana vizată, parteneri contractuali ai asociației, autorități publice centrale / locale, instituții cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului, instituții cu atribuții în servicii sociale și de sănătate. Așadar, principalul scop pentru care colectăm date personale, este acordarea de servicii de protecție și asistență socială. În unele cazuri scopul poate ține de marketing /publicitate, în acest din urmă caz, veți fi informați și, întotdeauna, vi se va acorda posibilitatea de a vă exercita dreptul de opțiune.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001, Asociația Critas București are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau, despre un alt membru al familiei.

În conformitate cu prevederile art.12-15 din Legea nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Asociației Caritas București cu o cerere scrisă, datată și semnată (conform modelului de mai jos)


 

CERERE (descarca)

Subsemnatul(a)______________________________________, domiciliat(a) in localitatea ______________, str. ___________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, judet _________, identificat cu CI/BI seria____ nr. _________, eliberat la data de ___________, de catre______________, C.N.P. _____________va aduc la cunostinta urmatoarele:

(Descrieti, pe scurt, motivul care determina exercitarea dreptului de interventie, in ceea ce priveste datele personale).

In sensul celor prezentate, solicit, in temeiul dispozitiilor art.14 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, rectificarea /actualizarea /blocarea sau stergerea datelor personale cu privire la________________________.
Totodata, doresc ca informatiile privind masurile luate de catre organizatia dumneavoastra sa fie comunicate prin _________________(specificati modalitatea de transmitere dorita), la urmatoarea adresa ________________.

Data__________

Semnatura_____________

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL (descarca)

Subsemnatul/a …………………………………………….CNP……………………………................................

BI/CI…….seria…….nr…….. domiciliat/a în ………………….str…………………………......

Nr……bl……….sc……….ap…………….telefon……………………… e-mail………………..

………………………………………………, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de dispozițiile Legii nr.677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și de conținutul informării cu privire la aceste date (nota de informare ) și declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate.

Data,                                                                                                               Semnătura

……………………………………….                                              ………………………………..


 

 

 

 

 

POLITICA ASOCIAŢIEI CARITAS BUCUREŞTI

ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII DATELOR

 

CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament:

1.1.    Se aplică tuturor angajaţilor ASOCIAŢIEI CARITAS BUCUREŞTIce intră în contact cu datele personale aparţinând beneficiarilor serviciilor de protecţie si asistenţa socială furnizate sau membrilor familiei persoanei vizate, în procesul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.
1.2.    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

CAPITOLUL 2. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


2.         Securitatea – Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să confere un nivel adecvat de protecţie a acestora.

Informarea – Informarea persoanelor cu ale căror date ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREȘTI intră în contact, se face de către ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREȘTI , instituție care prelucrează datele personale vizate. Politica referitoare la securitatea datelor din cadrul ASOCIAȚIEI CARITAS BUCUREȘTI este afişată pe site-ul organizaţiei: www.caritasbucuresti.org

Notificarea – ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREȘTI notifică în scris Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu privire la categoriile de date prelucrate. 

Confidenţialitatea – Persoanele care prelucrează datele cu caracter personal sau care intră în contact cu astfel de date, au prevăzută sub formă de anexă la contractului individual de muncă, o clauză de confidenţialitate. 

2.1.      Datele cu caracter personal aparţinând categoriilor de persoane menţionate la capitolul 1, sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

2.2.      Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. 

2.3.      Datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate. 

2.4.      Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate. 

2.5.      Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. 

2.6.      Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. 
2.7.      Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obţine de la ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREȘTI la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea acestora, în masura în care prelucrarea nu este conformă cu Legea 677/2001 sau sunt incomplete ori inexact. 

2.8.      Se iau măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. 

CAPITOLUL 3. CONDIȚII DE SECURITATE

3.1.      Stocarea datelor cu caracter personal se face pe un dispozitiv de tip server, la care accesul este permis doar prin autentificarea utilizatorului şi a parolei aferente. 

3.2.      Serverul nu este conectat la sursa de Internet comportând astfel un grad sporit de securitate. 

3.3.      Orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvăluite în cadrul prelucrării de date efectuate în scopul declarat: PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, va purta numărul de identificare înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal-nr. 33412.

{simplepopup}